Žydų gelbėtojai

Chlopinaitė Elena

Didžiosios akcijos grėsmė

Rieta Volpertaitė-Lesochin


Išgelbėti bulvių maišuose
50 Kauno geto vaikų istorijų
Parengė Solomonas Abramovičius ir Jakovas Zilbergas


Gimiau 1934 m. gruodžio 6-ąją. Mano tėvai – garsus advokatas Dovidas Volpertas ir žinoma pianistė Ida Gurvičaitė-Volpertienė – buvo labai užsiėmę žmonės. Tėvas didžiąją laiko dalį praleisdavo teismuose arba savo klestinčioje privačioje kontoroje, mama – konservatorijoje ir koncertuose. Prisimenu, kad tėvas pietaudavo paskubomis ir mama dėl to būdavo nepatenkinta. Kartkarčiais, kai būdavo laisvesnis, tėvas vesdavosi mane pasivaikščioti, labai mėgau tuos pasivaikščiojimus.
Mama buvo labai miela moteris: šilta, linksma ir protinga, visad apsupta daugybės draugų. Dažniausiai laiką leisdavau su aukle Elena Chlopinaite (Jelena Grigorjevna Chlopina), ji buvo baigusi Sankt Peterburgo kilmingų panelių institutą. Elena atėjo į mūsų namus, kai man buvo du mėnesiai, ir pasiliko su manimi.
Kai paaugau, tėvai pakvietė į mūsų namus auklę iš Paryžiaus. Jos dėka aš laisvai kalbu prancūziškai. Mūsų šeima kalbėjo vokiškai, nes tėvo broliai ir seserys gyveno Vokietijoje, o mama buvo baigusi Berlyno konservatoriją. Visi taip pat puikiai mokėjom rusiškai ir lietuviškai. Penkerių metų pradėjau mokytis skambinti pianinu ir man gerai sekėsi.
Mokiausi ne mokykloje, kaip visi, – mane lavino namie. Buvau išlepinta mergaitė, gaudavau viską, ko tik užsimanydavau. Gyvenome Laisvės alėjoje, dideliame gražiame bute. Mūsų šeima buvo žydų pasauliečių, tačiau švęsdavom Pesachą ir minėdavom Jom Kipurą. Prisimenu, kartą žaisdami kieme išgirdom baisų triukšmą, sklindantį iš alėjos. Nubėgom pasižiūrėti. Buvo didžiulė sumaištis. Alėja važiavo tankai, ant jų sėdėjo besišypsantys rusų kareiviai. Susigrūdę abipus alėjos, žmonės, taip pat ir daugybė lietuvių, džiaugsmingai juos sveikino, plojo, mėtė jiems gėles.
Netrukus ištuštėjo parduotuvės, sovietai pradėjo tremti „buržujus“ į Sibirą. Prisimenu, kaip vieną vakarą prie mūsų namo laukujų durų sustojo speciali milicijos mašina voronok. Uniformuotieji išvedė po vieną visus kaimynų šeimos narius ir išvežė. Tėvai labai bijojo, kad ir mus gali ištremti.
Prisimenu, kaip prasidėjo karas, sprogimų trenksmą, kaip tėvai išsigando, nutrūkus telefono ryšiui. Geras mūsų draugas gydytojas Dugovskis norėjo atvykti ir išsivežti mūsų šeimą, bet jam nepavyko su mumis susisiekti, taip ir likome užimtame Kaune. Pirmosios karo dienos, rusams jau išėjus, o vokiečiams dar neatėjus, buvo pačios baisiausios. Lietuviai masiškai grobė, plėšė ir prievartavo žydus. Tėvo draugas prof. Tumėnas, norėdamas apginti nuo laukinės minios siautėjimo, pasikvietė mus apsistoti savo namuose. Gyvenome pas jį kelias savaites. Vėliau, kai vokiečiai įvedė šiokią tokią tvarką, trumpam grįžome į savo namus. Prisimenu, kaip ėjome į getą. Tėvai sudėjo kelis daiktus į vežimėlį ir persikraustėm į gražų namą Slobodkės dalyje, kuri paskui tapo Didžiuoju getu. Pradžioje gyvenome visi trys didžiuliame kambaryje. Man patiko tas namas ir kambarys, atrodė, kad persikraustėme į vasarnamį, kaip kiekvieną vasarą. Maža to, šį kartą buvome visi kartu, ne taip kaip praeitomis vasaromis – tik auklė ir aš. Vėliau į mūsų kambarį atsikėlė dėdė Miša Volpertas su žmona Mira ir šešiamečiais dvyniais Lionia ir Ženia.
Gyvenimas gete mano tėvams buvo tikras šokas: vos prieš kelis mėnesius jie gyveno turtingai, kaip buvo įpratę. Tėvai buvo įtraukti į darbo būrius ir kartais grįžtant iš darbo jiems pavykdavo į getą parsinešti maisto. Aš likdavau namuose viena, mėgau žaisti su vaikais, kurių daugybė sukiojosi geto gatvėse, kartais net nušvilpdavau šiek tiek maisto iš namų ir pasidalydavau su vargstančiais draugais.
Vieną naktį lietuvių policininkas sulaikė tėvą. Jis dingo kelioms dienoms. Grįžo sulysęs, purvinas ir nesiskutęs. Jis buvo sulaikytas per Inteligentų akciją, kai vokiečiai „mobilizavo“ apie 500 išsilavinusių vyrų neva dirbti profesinio darbo. Tačiau visus juos nuvarė į IX fortą kasti didžiulės duobės. Jie suprato, kad kasa sau kapą. Bekasant prie tėvo priėjęs vienas lietuvis, tikriausiai buvęs jo klientas, patarė jam bėgti. Tėvas pasinaudojo proga. Atrodo, po tos akcijos išgyveno tik mano tėvas ir daktaras Voščinas.
Gete buvo įkurtas orkestras, dėdė Izia Rozenbliumas, labai talentingas smuikininkas, irgi jame griežė. Jis mane vesdavosi į koncertus. Vėliau Izia ir jo keturiolikmetis sūnus Liolikas Rozenbliumas žuvo Dachau.
Dar prisimenu Didžiosios akcijos grėsmę. Atsibudau penktą ryto. Gatvėmis važiavo vokiečiai ir skelbė per garsiakalbį: „Dėmesio! Dėmesio! Visiems likti namuose, kas išeis į gatvę, bus nušautas!“ Vokiečiai kartu su lietuvių policininkais pradėjo varyti žmones paeiliui iš visų namų į Demokratų aikštę. Buvo labai šalta ir baugu stovėti toje aikštėje. Labai bijojau garsiai ant mūsų lojančių šunų. Stovėjome ten nuo paryčių iki vakaro, galiausiai per „selekciją“ mus nusiuntė dešinėn.
Geto žydų policijos vadas, buvęs mamos bendraklasis Miša Kopelmanas pamatęs mus pervedė visą šeimą į kairę, o kitą žydų šeimą – į dešinę.
Visi, kas stovėjo dešinėje, naktį praleido Mažajame gete, kuris tada dar nebuvo sunaikintas. Rytojaus dieną jie buvo nuvaryti į IX fortą ir sušaudyti. Per šią akciją buvo nužudyti dauguma mūsų giminių iš mamos pusės. Prisimenu, kokio skausmo apimti tėvai grįžo iš Demokratų aikštės. Žuvo daugybė artimų žmonių. Tėvai pakvietė Finkelšteinų šeimą, kuri neturėjo gyvenamosios vietos, persikraustyti į mūsų butą. Tuomet viename kambaryje gyvenome jau vienuolika žmonių. Visiems namo gyventojams buvo paskirtas nedidelis daržas auginti daržoves. Tėvas augino pomidorus. Tai buvo vienintelis vitaminų šaltinis mūsų maiste. Nuo tada negaliu pakęsti pomidorų.
Pastebėjau, kad dauguma vyrų, taip pat ir tėvas, vakarais kažkur dingsta. Vėliau sužinojau, kad jie kasė slėptuvę maliną, kad turėtume kur slėptis per kitas akcijas. Buvę tėvo klientai vis dar ateidavo į getą, prašydami jo teisinių konsultacijų. Jie įkalbinėjo tėvą bėgti iš geto, bet jis nesutiko mūsų palikti. Ilgainiui maisto vis mažėjo. Prisimenu, kaip pamėgau valgius iš bulvių lupenų. Buvusi mano auklė Elena ėmė nešti mums maisto prie geto tvoros. Vokiečiai ją pagavo ir prigrasino, kad kitą sykį pasodins į kalėjimą. Bet Elena ir toliau mums padėjo. Tuomet ji dirbo vokiečių karininkų namų šeimininke. Gyveno mažame kambarėlyje jų bute. Buvo sutarta, kad Elena pasiims mane į savo kambarėlį. Vokiečių policininkas buvo papirktas. Aiškiai prisimenu, kaip jis atsuko į mus nugarą, kai lindom per tvorą. Viena netoli geto tvoros gyvenusi lietuvė dažnai nulydėdavo vaikus, slapčiomis išvestus iš geto, pas jų būsimus globėjus; ji ir mane nuvedė pas Eleną.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija