Žydų gelbėtojai

Lapinskienė KonstancijaKONSTANCIJA LAPINSKIENĖ
VINCAS LAPINSKAS


Fira Nemenčikaitė (Fira Nementschik, dabar Florence Post) gimė 1936 m. Kaune. 1941-ųjų vasarą Fira kartu su savo mama Liza, broliu Borisu, teta Miriam Liudvinovsky ir tetos dukra, Firos pussesere, Ilana atsidūrė Kauno gete. Firos tėvui Isakui Nemenčikui pavyko išvengti 7-ojo forto žudynių, tačiau netrukus jį suėmė ir išvežė nežinoma kryptimi. Tačiau 7-ajame forte buvo nužudytas Firos pusseserės Ilanos tėvas Abramas Liudvinovsky.
Kai Firos motiną Lizą Nemenčikienę pasiekė gandai, kad didelis pavojus gresia vaikams, jie gali būti suimti ir nužudyti, ji pasiryžo išgelbėti savo dukrą Firą ir dukterėčią Ilaną. Daugelis Lizos geto kaimynų tam nepritarė, nes frontas jau artėjo, jiems atrodė, kad geto kaliniai greitai taps laisvi. Tačiau Liza nepakeitė savo sprendimo, ji susisiekė su savo pažįstamu Juozu Audėnu, kuris suorganizavo Firos ir Ilanos pervežimą pas Vincą Lapinską į Kuprių kaimą Prienų rajone. Čia mergaites sutiko Vinco žmona Konstancija Lapinskienė. Ji buvo mokytoja, dažnai neraštingų kaimynų giminaičiams rašydavo laiškus, o gautus atsakymus jiems skaitydavo. Tai buvo visų aplinkinių gerbiama šeima ir, matyt, tai turėjo didelę reikšmę, kad niekas iš kaimynų Lapinskų neišdavė, kuomet jų šeimoje atsirado dvi mažos žydų mergaitės. Vincas ir Konstancija savo vaikų neturėjo, jie priėmė mergaites labai nuoširdžiai ir rūpinosi jomis. Kaimynams buvo sakoma, kad tai rusų mergaitės, kurių tėvai evakavosi, tačiau karo pradžios sumaištyje vaikai pasimetė su savo tėvais. Abi mergaitės pas Lapinskus sulaukė karo pabaigos. Ilanos Liudvinovsky motina žuvo, bandant pabėgti iš geto, o Firos motina Liza Nemenčikienė išgyveno Lietuvoje, ji dirbo ūkio darbus pas įvairius žmones, neatskleisdama, kas ji yra iš tiesų, dažnai keitė savo buvimo vietą. Lizos vyras Isakas Nemenčikas išgyveno koncentracijos stovyklose. Vincui Lapinskui padedant, po karo Liza Nemenčikienė su savo dukra Fira išvyko į Lenkiją ir Lodzėje susitiko su Isaku Nemenčiku.
Išgelbėtajai Florence Post (Firai Nemenčikaitei) prašant, 2011 metais Vincas ir Konstancija Lapinskai pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais Jad Vašem.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija