Žydų gelbėtojai

Dautartienė Julija

Ariela Abramovič Sef

GETAS

Šiandien gegužės 9-oji, Pergalės diena (1). Man tai pati didžiausia šventė. Didesnė nei Naujieji metai, ar Pesach.
Aš gimiau 1941 metais, spalio pabaigoje. Tai buvo priešlaikinis gimdymas Kauno gete, Ragučio gatvėje. Iki akcijos tebuvo likusios kelios dienos. Kaip tik tomis dienomis vokiečiai priartėjo prie Maskvos. Gimiau visiškai netinkamu laiku, bet nebuvo kur dingti ir penktąją savo gyvenimo dieną nuėjau, tiksliau, mane suvystytą ir pririštą prie mamos krūtinės nunešė, į Didžiąją Akciją. Ten buvo rūšiuojama: ligoniai, seni žmones, invalidai ir naujagimiai siunčiami į mirtį – tai vadinosi „lengviems, pagal jėgas, darbams“, o jauni ir sveiki – darbams „Vokietijos gerovei.“
Visus žydus buvo suvarė į Demokratų aikštę. Aikštę apsupo ginkluota sargyba. Prieš tai iš pat ankstaus ryto lietuvių policininkai, vadinę save partizanais, apieškojo visus butus, kiekvieną rūsį ir palėpę, ištuštino visą getą. Operacijai vadovavo SS karininkas Rauka. Jis stovėjo ant paaukštinimo, kad galėtų geriau matyti minią. Žmonės ėjo grupėmis, šeimomis, su kaimynais iš tų pačių butų. Prasidėjo selekcija. Rauka policininko lazda nukreipdavo žmones, rodydamas, kas turi eiti į dešinę, o kas į kairę, ir taip išskirdamas šeimas. Artimieji spaudėsi vienas prie kito, tempė vienas kitą. Žmonės dar nežinojo, kad dešinė pusė reiškia mirtį, kairė – gyvenimą. Nerimas vis didėjo.
Mūsų giminaičiai glaudžiai susispietė ir apsupo mano mamą su manimi. Mes visi, išskyrus senelę Sirą, sugebėjome pakliūti į „gerąją" pusę. Mūsų senelė, sena ir išmintinga moteris, suprato, kas vyksta. Nenorėdama liūdinti savo šeimos, ji pasislėpė mirtininkų minioje. Visi dėl to buvo labai susijaudinę. Ir staiga mano tėvas, trimis šuoliais perbėgęs į „blogąją" pusę, surado ir tiesiog ištraukė iš minios senelę, savo motiną, ir kartu su ja greitai sugrįžo į „gerąją“ pusę. Kuomet jį bandė sustabdyti, aplink aidint širdį draskantiems verksmams, lojant šunims, sklindant lietuvių policininkų keiksmams ir smūgiams, jis pribėgo prie karininko ir sklandžia vokiečių kalba pasakė, kad yra gavęs leidimą nueiti ir atsivesti savo motiną.
– Kas leido? Kodėl leido? Kokia klaida?
Jie nespėjo susivokti, kai tėvas jau buvo atsivedęs senelę į Gyvybės pusę.
Vėliau klausdavome jį:
– Tėti, kaipgi tu nebijojai? Juk tave galėjo nušauti, tu tikras didvyris.
– Koks didvyris? Aš už visus labiausiai bijojau, todėl ir nubėgau.
Ramiam, taikiam gyvenime tėvas dažnai abejodavo, bet sudėtingose situacijose ryžtingesnio už jį nebuvo. Bent aš tokių nepažinojau. Taip tėvas išgelbėjo senelę.
Jis išgelbėjo ir mano mamą. Kartą vakare, sutemus, darže šalia namo, manydama, kad jos niekas nemato, mama iš lysvės išrovė morką. O ją pamatė labai aukšto rango vokiečių karininkas. Jis sustabdė motiną, pats kažkur skubėjo ir įsakė jai kitą rytą prisistatyti į komendantūrą. Ten jai turėjo paskirti griežtą bausmę už vagystę. O tempti mamą į komendantūrą tuojau pat, matyt, neturėjo laiko. Kai tėvas sugrįžo po pamainos iš darbo, rado mamą raudančią. Aišku – jai grėsė sušaudymas, arba sėkmingesniu atveju – lageris. Ji vis kartojo raudodama:
– Ką daryti, ką daryti? Su kuo palikti vaiką?
Tėvas gi, išvargęs, visiškai ramiai, netgi abejingai pasakė:
– Nieko nedaryti. Neiti.
Mama nenuėjo.
Visai mūsų šeimai iš tėvo pusės, išskyrus dėdę Beną, kažkuriam tai laikui dovanodavo, pratęsdavo gyvenimą.
Kai mano tėvas sužinojo, kad vėl bus akcija, jis tvirtai pasakė:
– Į kitą akciją Ariela nebeis.
Kartais vaikus išnešdavo, palikdavo už geto vartų, ir juos draugai ar pažįstami, o kartais ir visai svetimi žmonės, paimdavo. Pas mus tokių pažįstamų nebuvo.
Pamažu tėvą užvaldė idėja, jog mane, kad ir kas atsitiktų, reikia atiduoti slapstymui. Giminės žiūrėjo į jį kaip į beprotį. Nusprendė, kad jis pamišėlis, paranojikas. O jis vis sakydavo: Aš ją ištrauksiu iš čia, aš ją ištrauksiu.
Šeima buvo draugiška, mylėjo vienas kitą, gyveno visi kartu. Jį maldavo sesuo, broliai, senelė, senelis.
– Koks vaikas! Mes visi ją maitinam. Tu vaikštai į darbą, žiūrėk, mergaitė net nealkana. Žiūrėk, koks nuostabus, koks gražus vaikas.
Mano senelis Šlomas Icikas nesiliovė kalbėjęs: „Ji ne vaikas. Ji paveiksliukas. O kas bus su mumis, jei tu taip padarysi? Ir jei kas nors atsitiks... Gal Dievas padės?“
Tėvas pasakė, kad rizikuoti jis negali, o pradėti derybas su Dievu irgi negali.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija