Išgelbėti žydų vaikai

Markas Petuchauskas

Žmogus žmogui... Neprisimenu, kaip gimiau. Motina tvirtino, kad tai buvę Šiaulių ligoninėje. Po gimdymo atsidūriau Ibianskio name, čia tėvai nuomojosi butą. Tačiau aš prisimenu tik antrąją mūsų šeimos buveinę Dariaus ir Girėno gatvėje, turtuolio Gordono name, kur tėvai nuomojo butą virš anuometinio kino teatro „Kapitol“. O virš mūsų, trečiajame aukšte, gyveno muzikos pedagogas, kaip jj visi vadindavo, profesorius Kravecas. Tad vos ne nuo gimimo buvau lyg ir įspraustas tarp menų. Po manimi skambėjo kino filmų, o virš galvos – muzikos garsai. Ar tai buvo lemtis? To negana. Tėvai, žmonės inteligentiški, negalėjo nesirūpinti mano meniniu išsilavinimu. Motina, mergautinė pavardė Michlė (Marija) Lichtmacheraitė, kartu su visa šeima iš Kėdainių (jos tėvas – dažytojas) per Pirmąjj pasaulinį karą atsidūrė Rusijoje, ilgai ten gyveno, mokėsi, lankė Jekaterinburgo universitetą, žavėjosi rusų literatūros milžinais. Tad dar ankstyvoje vaikystėje motina man garsiai skaitydavo K. Čiukovskio pasakas ir S. Maršako eilėraščius. Tėvas buvo labai muzikalus, klausydamasis geros muzikos, nejučiom imdavo diriguoti... Tuomet dar nežinojau, kad jo giminėje buvo puikių muzikantų, operos dirigentų. Tėvai apsidžiaugė, kad malonusis senelis profesorius Kravecas (toks jis man, penkerių-šešerių metukų pypliui, įsiminė) sutiko mokyti jų sūnų muzikos. Kai Kravecas manęs paklausė, ko labiau pageidaučiau mokytis, smuiko ar fortepijono, iškart atšoviau – fortepijono. Ir paaiškinau: nenoriu kaip koks šunytis stovėti išsitempęs smuikuojant, kai tuo tarpu mokytojas, patogiai įsitaisęs krėsle, muša koja į taktą ir vis nurodinėja: tas gerai, tas negerai. Kas kita – fortepijonas. Sėdėsime kaip lygūs... Vėliau gyvenime nemažai kentėjau dėl savo ilgo liežuvio. Ką pagalvoju, tą išpyškinu. Tiesa, sovietmečiu buvau gerokai pakoreguotas. Tačiau šios ligos, berods, taip ir nepavyko pagydyti. Tėvas, Samuelis Petuchauskas, per dvidešimt Nepriklausomos Lietuvos metų nuolatos renkamas Šiaulių viceburmistru, nebuvo religingas. Dėl to yra turėjęs nemažai nemalonumų su Šiaulių rabinais. Pastarieji piktinosi, kad toks žinomas žmogus nelanko sinagogos. Motinos, taipogi nereligingos, liudijimu, pagaliau buvo rastas kompromisas: tėvas ateidavo į sinagogą tik per didžiąsias šventes. Atsivesdavo ir mane. Beje, tėvas buvo nusistatęs ir prieš mano apipjaustymą. Tik jam išvykus, tuo pasinaudojo tėvo motina Badana, mano bobutė, labai religinga moteriškė, ir surengė mano apipjaustymą. Surengtas pavėluotai, jis sukėlė galvos skausmą mano jautriajai motinai, išsigandusiai, ar galėsiu turėti vaikų, ar tai nepakenks mano lytiniam gyvenimui. (Gyvenimas parodė, kad motinos nuogąstavimai buvo smarkiai padidinti, nes suaugęs, ko gero, pranokau jos lūkesčius). Tėvas, kiek žinau, buvo žmogus principingas, jis tvirtai laikėsi savo nuomonės, savo įsitikinimų, nuosekliai siekdamas juos įgyvendinti. Niekados nesiekė pralobti (nors tai galėjo padaryti), nepirko nekilnojamojo turto, nerentė namų, kaip daugelis prieškario šiauliečių. Visus dvidešimt metų nuomojo butą. Netgi kai Šiaulių savivaldybė, skatindama statybas, ėmė pardavinėti sklypus mieste, tėvas tokį sklypą Tilžės gatvėje įsigijo pavėluotai ir nenoromis, tik vykdydamas savivaldybės, kuriai vadovavo, miesto plėtros nuostatas ir kolegų iš savivaldybės primygtinius raginimus. Tačiau namo iki pat sovietų okupacijos taip ir nepradėjo statyti. Jam tai buvo neįdomu, svetima. Tėvas garsėjo sąžiningumu, neapykanta korupcijai. Labai gerbė tuos, kurie jį išrinko. Motinos liudijimu, netgi tuo atveju, kai atėjusiam prašytojui neturėjo nė menkiausios galimybės padėti, taip nuoširdžiai paaiškindavo, patardavo, kad pastarasis išeidavo nepažemintas, neįsižeidęs, draugiškai nusiteikęs. Bendrauti žmogiškai, jautriai, pagarbiai su žmonėmis turbūt irgi talentas. Tėvas jį turėjo. Jo įsitikinimų tvirtumas, sąžiningumas juos įgyvendinant buvo plačiai žinomi Šiauliuose ir pelnė jam populiarumą tiek žydų, tiek ir lietuvių visuomenės sluoksniuose. Tik visų tautybių miesto gyventojų balsai užtikrindavo nuolatinį jo perrinkimą į savivaldybę per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Keitėsi burmistrai, socialdemokratą keitė tautininkas, o Samuelis Petuchauskas vis buvo išrenkamas Šiaulių viceburmistru. Ir taip –dvidešimt metų, kol sovietai nepanaikino savivaldybių. Tėvas laikėsi nuomonės: gyvendamas Lietuvoje, pirmiausia turi gerai mokėti kalbą. Todėl vos sūnui prašnekus, kalbėjosi su juo tik lietuviškai. Taip ši kalba tapo mano pirmąja, gimtąja kalba. Kitas tėvo principas: sūnus turi mokėti savo tėvynės – Izraelio kalbą. Todėl buvau vedamas ne į žydų, o į hebrajų vaikų darželį, vėliau stojau į hebrajų mokyklą. Mokiausi gerai, o tikybos mokytojas netgi prieš visą klasę pagyrė mane kaip sektiną pavyzdį. Į jo klausimą, kokiu būdu man pavyksta taip gerai išmokti tikybos užduotis, atsakiau: tai labai gražios pasakos, o pasakas aš mėgstąs neišpasakytai. Kilo baisus šurmulys. Skubiai į mokyklą buvo iškviestas tėvas pasiaiškinti, kodėl taip laisvamaniškai esu auklėjamas. Ir vėl nemalonumai dėl to mano prakeikto liežuvio. Bet tėvas nepyko, tik labai ilgai kvatojo. Kaip prisiminė vėliau motina, nemažai juoko sukėlęs ir kitas mano ilgo liežuvio suskeltas „humoras“. Mūsų namuose savaitgali susirinko daugelis svečių, tuometinė Šiaulių aukštuomenė. Atsibudęs vėlyvą vakarą, užsimiegojęs, pusnuogis išlindau j svetainę. Vieni svečiai garsiai kalbėjosi, kiti lošė kortomis, treti užkandžiavo. Mieguistas ir, matyt, nepatenkintas tokiu garsiu šurmuliu, staiga drėbtelėjau: „Man pakanka ištarti tik vieną žodį, ir jūs visi iškart dingsite iš čia“. Susidomėję svečiai primygtinai ir ilgai prašė, kad pasakyčiau, kas gi tai per žodis. Pagaliau ištariau: „Lauk!“. Prisimenu įspūdingą kelionę su tėvu į lietuvių skautų laužą miške. Ceremonijoje dalyvavo daug uniformuotų, ant pečiuotų svečių. Prisimenu pasididžiavimą, kai pirmąkart įsėdau į naujutėlaitį savivaldybės limuziną ir greta jo vairuotojo, vilkinčio žalia uniforma ir žalia formine kepure, pravažiavau pagrindinėmis miesto gatvėmis. Prisimenu Milšteino kavinę priešais kino teatrą „Kapitol“, Dariaus ir Girėno gatvėje. Nuostabiai skanius pyragaičius, kuriais tėvas mane nusivesdavo pavaišinti, kai to būdavau vertas. Menu motinos pasakojimą apie prezidento A. Smetonos apsilankymą Šiauliuose. Pastarasis pažinojo mūsų šeimą, ne kartą buvo susitikęs ir kalbėjosi su tėvu Šiaulių miesto reikalais. Vakare surengtame priėmime Smetona pakvietė motiną šokti. Bešokdama mama išgirdo komplimentų, kad puikiai šokanti ir kad esanti gražiausia Šiaulių dama. Negalėčiau paneigti: prezidentas turėjo gerą skonį. Motina išties buvo labai graži, taisyklingų dvasingų veido bruožų madona, spindinti ypatinga didelių mėlynų akių šviesa. Vyrai atsisukdavo, kai ji eidavo gatve. Žinau ne vieną iš mūsų šeimos pažįstamų ar draugų, kurie vienaip ar kitaip žavėjosi ja. Iki pat mirties natūraliausiu, lyg ir savaime suprantamu gyvenimo leitmotyvu buvo aukojimasis kitiems. Pati sau ji visuomet buvo paskutinėje vietoje. Pirmoje buvo kiti - vyras, sūnus, vėliau anūkas, pažįstami ir net visai svetimi žmonės. Nežinau, ar tai suvokė, ar deramai įvertino tėvas. Apie tai, kaip ir apie daugel kitų dalykų, deja, nespėjome pasikalbėti. Jį sušaudė Paneriuose, kai man buvo devyneri. Ligi šiol skausmingai prisimenu jo ypatingą plaukų kvapą, kurį tarsi visam gyvenimui įkvėpiau jau Vilniuje, mūsų bute Algirdo gatvėje 6, iš kur tėvą išvedė 1941 metų vasarą, ir jis niekados nebegrįžo.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija