Išgelbėti žydų vaikai

Chasia Aronaitė-Gitlin ir Volodia Kacas

Aš visada švenčiu savo gimtadienius

Chasia Aronaitė-Gitlin ir Volodia Kacas

Iš: Solomon Abramovich and Yakov Zilberg Smuggled in Potato Sacks, 2011


Mano tėtis Chaimas Aronas persikraustė į Kauną iš mažo Lietuvos miestelio Jonavos ir pradėjo dirbti žymioje Kapulskio parduotuvėje ir kavinėje. Ten jis susipažino su mano mama Michle, kurios mergautinė pavardė buvo Kac (Katz); ji taip pat buvo kilusi iš Jonavos. Abu mano tėvai buvo komunistai.
Aš gimiau 1936-aisiais Slobodkoje, po dvejų su puse metų gimė mano brolis Motelė (Mordechajus). Kai vokiečiai įsiveržė į Lietuvą, tėčio tėvai ir trys broliai Jonavoje buvo nužudyti. Mano tėvai bandė pasitraukti į Rusiją, bet mus sustabdė naciams talkininkavę lietuviai, ir mes buvome priversti grįžti į Kauną. Labai gerai prisimenu ilgą varginančią kelionę. Mūsų vežimas apvirto, ir vokiečių kareiviai padėjo sukrauti atgal mūsų daiktus.
Kai pasiekėme Kauną, savo namus radome užimtus buvusios tarnaitės, ji mūsų nė neįsileido. Vokiečių pareigūnas įsakė jai atlaisvinti mūsų butą. Apvirtus vežimui aš sunkiai susižalojau koją. Ją sutvarstė, ir kas kartą, kai eidavo iš namų, tėvai pinigus ir papuošalus paslėpdavo po tvarsčiu. Kartą, kai tėvų nebuvo namie, atėjo keli lietuviai. Jie apieškojo visas namų kertes, bet taip nieko ir nerado. Galiausiai jie išrengė mane, nuplėšė tvarstį ir pasiėmė pinigus bei papuošalus. O mane sumušė ir paliko nuogą ir išsigandusią.
Nors mūsų namas buvo Slobodkoje, jis nebuvo patekęs į geto teritoriją. Todėl mes buvome priversti persikelti į getą. Aš buvau labai judri ir išdykusi. Per Didžiosios akcijos „selekciją“ aš nuolat judėjau iš vienos eilės į kitą, kol galiausiai vokiečių kareivis suriko: „Stovėk ramiai!“ Mes buvome atrinkti į „gerąją“ pusę, o mano dėdė Mošė (Moshe) Aronas, jo žmona ir du vaikai buvo pasiųsti į IX fortą.
Pamenu savo gimtadienio šventes gete. Kartą netgi gavau nuo kaimynų sūnaus ypatingą dovaną – karūną, padarytą iš tvarsčio ir apklijuotą spalvoto popieriaus gabalėliais. Dabar aš visada švenčiu savo gimtadienius: jei jau galėjome juos švęsti pačiomis baisiausiomis geto sąlygomis – tai Mitzvah (hebrajų kalba: dieviškasis įsakymas, religinė priedermė) švęsti ir dabar, kai esame laisvi ir sveiki.
Iš savo namo matydavome į IX fortą varomus žydus. Taip pat buvau kalinių pabėgimo iš IX forto liudininkė: vienas pabėgėlis, mūsų giminaitis, buvo atėjo į mūsų kambarį gete. Mano mama tada baisiausiai išsigando, nes jeigu jį būtų radę, mus visus būtų nubaudę mirties bausme. Bet, regis, praėjus vienai dienai tėtis jį išvedė kitur.
Kai išeidavo dirbti, tėvai visada palikdavo mums ant stalo maisto. Tėtis sakydavo: „Maistas priklauso ne tam, kuris pirmas jį paima, o tam, kuris kantriai laukia.“ Aš visada pirma leisdavau savo jaunesnįjį brolį, o paskui primindavau jam, ką buvo sakęs tėtis.
Nors mama prieštaravo, tėtis įstojo į pogrindinę antifašistinę organizaciją. Jis leido man gete platinti atsišaukimus. Aš buvau išdykusi ir su kaimynų vaikais mėgdavau žaisti sniego mūšius, paslėpusi po suknele lapelius. Motelė buvo daug pareigingesnis, jis tempdavo mane už rankovės ir sakydavo: „Einam, mes turime atlikti namų ruošos darbus.“
Per Vaikų akciją Motelė buvo paslėptas bunkeryje kartu su keliais kitais vaikų. Bet vokiečiai juos rado, nuvedė į skalbyklą ir sudegino gyvus. Iš sielvarto pakvaišę tėvai buvo priversti stebėti vaikų egzekuciją. Tėtis pasakojo, kad kai liepsna pagavo Motelę, jis šaukė: „Mama, mama, kai nusidegindavau pirštą, tu man jį papūsdavai, kad neskaudėtų!“
Mama puolė į tą pusę, norėdama ištraukti Motelę iš liepsnų. Bet ukrainietis policininkas smogė jai šautuvo buože. Mama neteko sąmonės ir krisdama sunkiai susižalojo stuburą. Mama niekada nebeatsigavo.
Mane du kartus slapta nešė iš geto, manau, tuo metu aš jau supratau, kas vyksta. Pirmą kartą buvo susitarta su moterimi, kuri gyveno Kauno centre. Jai dosniai sumokėjo, kad paslėptų mane. Man liepė nutaikius tinkamą momentą pralįsti pro spygliuotą geto tvorą ir žingsniuoti į tam tikrą pusę, kur manęs turėjo laukti lietuvė. Aš sėkmingai pralindau pro tvorą ir ėjau tamsoje, kol mane pašaukė nepažįstama moteris. Ji mane nuvedė į kitos moters butą, ten kurį laiką ir slėpė. Pamenu, kad vykdavo patikrinimai, mane užrakindavo rūsyje. Nors man buvo tik šešeri, klusniai tyliai sėdėdavau, kalbėdama tik su aplinkui šmirinėjančiomis žiurkėmis. Aš jų nebijojau! O šiandien bijau ir vorų, ir vabalų, ir kitų padarų!
Tame bute išbuvau neilgai. Vieną dieną išgirdau, kad kaimynystėje buvo rasta ir nužudyta kartu su lietuve viena žydaitė. Nubėgau pas savo šešerių metų pusseserę Cilią Kac (Katz), kurią netoli slėpė kita lietuvių šeima, ir pasakiau jai: „Grįžtame į getą.“ Ilgai ėjome Kauno gatvėmis, kai pasiekėme getą, buvo jau vakaras. Stovėjau netoli tvoros ir pamačiau iš namų einant mamą. Pašaukiau ją. Ji apsidairė, bet tamsoje nieko nepamatė. Mama nuėjo namo ir pasakė tėčiui, kad jai pasirodė, jog girdėjo mane šaukiant. Tėtis atsakė, kad tai nesąmonė, bet mama pareikalavo, kad jis išeitų į lauką ir patikrintų. Aš jį pašaukiau, ir jis mus pamatė. Nutaikiusi tinkamą momentą, pralindau pro tvorą. Cilia šliaužė paskui mane. Ji buvo nerangi, užkliuvo už spygliuotos tvoros, susiplėšė naują paltuką ir graudžiai sriūbavo.
Hanos (Hanah) ir mano dėdės Josefo Kacų (Yosef Katz) duktė Cilia Kac dingo per Vaikų akciją. Ji buvo tokio pat amžiaus kaip ir aš. Dėdė Josefas buvo nagingas dailidė. Prieš karą jis pastatė medinį namą Slobodkoje. Namas tebestovi, o Josefas, Hana ir Cilia jau nebe su mumis. Iš tos šeimos gyvas liko tik Volodia Kacas, jauniausias sūnus, gimęs gete 1941-ųjų rugsėjo 21 dieną.
Volodią iš geto išnešė lagamine, prieš tai suleidę migdomųjų. Buvo sutarta, kad lietuvis stalius, kurį Volodios tėtis daug metų pažinojo, perduos kūdikį kunigui. Volodia kurį laiką gyveno pas kunigą, bet susirgo ir buvo perkeltas pas gydytoją [Petrą] Baublį, kuris vadovavo kūdikių namams ir išgelbėjo daug žydų vaikų. Volodia gydytojo Baublio kūdikių namuose išbuvo iki karo pabaigos. Gydytojas Baublys galėjo jį slėpti, nes Volodia nebuvo apipjaustytas.Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija