Žydų gelbėtojai

Kazimieras Koženiauskas

KAZIMIERAS KOŽENIAUSKAS

Kazimieras Koženiauskas su žmona Zofija ir šešiais vaikais Aldona, Voltera Gertrūda, Šarlota Irena, Žoržeta Alfreda, Mečislovu Zigfridu ir Viliumi Romualdu karo metais gyveno Markutiškių kaime, Jonavos rajone.
Kazimieras Koženiauskas dirbo eiguliu ir buvo Markutiškių kaimo seniūnas. Jo eiguvoje buvo slapstomi ir aprūpinami maistu nuo sušaudymo pabėgę Jonavos žydai. Nelaimei, kažkas iš Koženiauskų kaimynų pranešė policijai apie slapstomus žydus.
Iš Kazimiero Koženiausko dukters Žoržetos Alfredos Adamonienės 2015 03 17 laiško muziejui: 1942 m. gegužės 29 d. tėvas išvyko į Jonavą į savaitinį seniūnų susirinkimą. Iš susirinkimo jis negrįžo. Atsimenu, kad atvažiavo dviračiu žmogus ir pasakė mamai, kad tėvas suimtas ir yra policijoje. 1942 05 31 mamai buvo pranešta, kad tėvas sušaudytas Girelėje. Mama buvo nuėjusi į policiją, ten jai paaiškino: kadangi kaime buvo rasta žydų tautybės žmonių, tėvą už tai sušaudė. Grįždamos su mama iš Jonavos, užsukome į Girelę, ten mama prie pušies rado tėvo batą, o iš po žemių buvo matyti baltinių dalis. Policijoje mamai pasakė, kad tėvas sušaudytas ir užkastas atskiroje duobėje. Vėliau viskas buvo sudeginta. Po šių įvykių į kaimą atvyko dirbti kitas eigulys, o mes persikraustėme į Jonavą.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos Kaune archyviniame fonde (F.R-972, ap.1, b. 538, 1.3 a. p) 1942–1944 m. suimtų asmenų sąraše įrašytas Koženiauskas, Kazys, gyv. Markutiškių kaime. Sąrašo skiltyse „kada ir už ką suimtas“ ir „kada paleistas arba kur išsiųstas“ nurodyta: „1942 05 29, palaikė ryšius su besislapstančiais“ ir „sušaudytas 1942 05 31“.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija