Žydų gelbėtojai

Korzienė Emilija

EMILIJA KORZIENĖ

Antrojo pasaulinio karo metais Alsėdžiuose gyvenusi mokytoja Emilija Korzienė padėjo gelbėti žydus savo seseriai Bronei Straupienei ir jos vyrui Juozui Straupiui, gyvenusiems Šarnelės kaime, Alsėdžių valsčiuje. 1941 metų birželio 25 dieną Emilijos Korzienės vyras Boleslovas Korza su kitais 75-iais Telšių kalėjimo kaliniais buvo žiauriai nukankintas NKGB Rainių miškelyje. Nugalėjusi netekties skausmą Emilija Korzienė ryžosi gelbėti nacių režimo mirčiai pasmerktus nekaltus žmones ir tapo aktyvia žydų gelbėtojo Juozo Straupio pagalbininke.
Juozas Straupis buvo šio regiono žydų gelbėjimo iniciatorius ir su kaimynais Juozu ir Adolfina Kerpauskais, padedant ir kitiems Šarnelės ir aplinkinių kaimų valstiečiams, išgelbėjo 25 žydus. Emilija Korzienė pranešdavo Straupiams apie planuojamus policijos reidus ir kratas, apie kuriuos sužinodavo iš Alsėdžių policijos nuovadoje dirbusio pažįstamo. Pas Emiliją Korzienę buvo apgyvendinta Straupių slapstyta Taubė Jankelevičiūtė (vėliau Kaplanienė). Susirgus kuriam nors iš slapstomų žydų, gydytojams Maušai Blatui arba Dovydui Kaplanui paprašius, Emilija Korzienė per savo draugę gydytoją Antoškienę gaudavo ir nupirkdavo reikiamų vaistų. Emilijos Korzienės pagalbą žydams patvirtina ir archyviniai dokumentai – Pirmojo Pabaltijo fronto Vidaus reikalų liaudies komisariato užnugario apsaugos kariuomenės viršininko pareigas ėjusio papulkininkio Romanovo 1944 metų spalio 18 dienos pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui (LYA, f. V-141, ap. 3, b. 1, l. 281–282) apie žydus gelbėjusius Telšių apskrities Alsėdžių valsčiaus gyventojus. Didelė dalis šiame dokumente minimų asmenų yra vienaip ar kitaip pagerbti – pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais ir apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Visi šiame dokumente minimi pavieniai asmenys ar šeimos karo metais gelbėdami žydus mirtinai rizikavo savo ir šeimos narių gyvybe. Per šią ceremoniją Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanota Emilija Korzienė, kurios pagalba buvo itin reikšminga gelbėjant jos giminaičių Juozo ir Bronislavos Straupių slapstomus žydus.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija